Срокът за изпращане на  резюметата е удължен от 31.05.2022г на 15.06.2022г.

Срокът за изпращане на пълнотекстови доклади  е 30.06.2022.

Докладите, представени до тази дата, ще бъдат отпечатани в СБОРНИК с ISBN номер и ще бъдат включени и на диск  на конгреса също с ISBN номер.

Докладите представени до 31.07.2022г ще бъдат включени само в диска на конгреса!

След 31.07.2022г заглавията на докладите ще фигурират само в програмата на конгреса.