Готовите резюмета изпращайте на е- mail: bgsscongress18th@gmail.com
Резюметата трябва да бъдат подготвени на български и английски език!
Те трябва да бъдат със следната структура, която важи за резюметата както на представителите на Българско хирургическо дружество, така и на членовете на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи:

Изисквания към резюметата


(Шрифт- Times New Roman, 12, без форматиране)

Заглавие
Заглавието трябва да е кратко и информативно.

Имена на автора (авторите). Посочват се пълното име и фамилията и инициалите на бащиното име на всички автори.
 Местоработата на автора (авторите) се посочва под имената. Местоработата се отбелязва с горна цифра непосредствено след името на автора и пред съответния адрес.
Резюме. Изисква се кратко и фактологично резюме (не повече от 250 думи). То трябва да посочи целта на изследването, методите, основните резултати и заключения. Съкращенията трябва да се избягват, но ако са съществени, те трябва да бъдат дефинирани при първото им споменаване в самото резюме.
Ключови думи. Посочват се най-много 5 ключови думи

Благодарности. Авторите трябва да отбележат финансовата подкрепа за изследванията, както и техническата помощ, критичните прегледи на ръкописа или друго спонсорство.

Автор за кореспонденция,  телефон, адрес, e-mail.

Abstract requirements

Times New Roman, 12 pt, withouth formatting)

Title  
The title should be concise and informative.
 

Names of author(s). Full first name and last name, and middle-name initials of all authors.

Аffiliations. State the author’s (authors’) affiliation below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript digit (number) immediately after the author’s name and in front of the appropriate address.
Summary. A concise and factual summary is required (not more than 250 words). The abstract should briefly state the purpose of research, methods, principal results and major conclusions. Abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself.
Key words. Immediately after the abstract, provide a maximum of 5 keywords
Acknowledgements. Authors should identify financial support for research, including information on grants received. Technical help, critical reviews of the manuscript and financial or other sponsorship should be acknowledged.

Corresponding Author,  phone, address, e-mail.